PDA

View Full Version : Collection of Ali RameezBlue_Blood
28-09-2011, 02:25 PM
Collection A - C

Aadheys Kureemey mithaa
Aahugavamey
Aavaa Handhaaney
Aavedhaa
Aavedhaa (Remix)
Abadhu thiya loabi kalaa vaananhey
Adhu mivee
Aiee eki roalhin
Aharen mivaa loabahtaka
Aisha
Alhaanulee loabinney
Amaazey
Aniya hithah nudheyshey
Baadee Fashun
Baakeevey dheevaanaa
Beynun
Beyvafaatheri Loabi
Beyzaaru
Bolirava - Soora
Bunanhey Kalaa
Bunebala
Bunedhenhey
Buneemey mi loabin
Buneemey ruheyshey
Bune roveniye (Remix)
Bunee Vaa Loabi
Cinderella
Amaazakee (Vaudhu) (Yaaru Mivanee Loaibey Hageegee)

Blue_Blood
28-09-2011, 07:54 PM
Collection D - E

Dhaahithun dhaanamey
Dhahi nukuraashey
Dhalha
Dhanee Dhanee
Dhathuru
Dheefaa Hithaamey
Dhe hiyy fahtharuvee
Dhekefeemey Beevi manzaru
Dhekeyshey mee magey haaley
Dheevaanaa
Dhey handhaanakee
Dhey loabi
Dheyshe oagaa
Dheythy aniya
Dheytho ehy
Dhimaa veytho
Dhin javaabakun mithuraa
Dhiyaimaa loabi mihithah dheefa (Adhaarasam)
Dhonkamana
Dhon moonakun
Dhookoh Madhiyaamaa
Duvaa
E'handhaan
Edhemey
Edheveythee Adhuhurevey
Edhi huri kamakun
Ehaa Reechey kalaa
Ekamana
En'gi Faalhufa
Erey Haadha loabin
Ey keehve baaey
Eye Loabi
Ey mirey
Ey miyrey hiyy vanee haasvefa
Eki Vaudhun Gulheyneyey

Blue_Blood
26-10-2011, 10:13 AM
Collection F - G

Fari Fari Mithuruge
Fari Fari Mithura Fenifaa
Fari Rey
Farikan
Fariyah Folheymaa
Fenunee
Funkhiyaalehga
Foheveynebaaey Thihandhaan Hithun
Faafaehtho
Farudhaa
Fidhaa Maveemey
Finifen Malekey
Fini Fini Reakah
Gandhee bunan hey haadha reechey kalaa (hasil)

LoCK
24-07-2012, 01:38 PM
Collection H - I

Track List:
Haadha dheyhiyy veyey loabin (esfiya)
Haadha haa vey kurahiyy samaasa (Dhonmanje)
Haadha hithugai jehey handhuma vaathe romey (Kalhirava)
Haadha loabinney (Vaudhu)
Haadha loaiyybey haadha nalayey (Naash)
Haadha reechchey hiyy dhevijjey (foni karuna)
Haalaathaa Moosum (Ali Rameez)
Haalu kiyaadhenhey kiyaahithun (Esfiya)
Haalugaa Jassaafiey rovvafiyey (Maana)
Hairaan nuveyhey eynaa kairin dhaathee ey (Ali Rameez)
Hama himeyn bibimugaa roalhiyaa beehen (Kanbulo)
Han'dhuvarudhey reyrey (Rama)
Handhufadha moona dhe lolaa nubeleyneyhey (Kashfu)
Handhumavey nala nala ereygaa (Foari)
Handhuvaru dheythoa dhen mavee hunnanhey (Karuna)
Heelathugaa mulheen umurumee heydhavaa (Malakaa)
Heelun fenna chaaley, asar masthey masthey (Raaya)
Heevey netheyhen (hiyala)
Hen'dhunaa aharen gos onnanamey raarukugaa (Kanbulo)
Here I am (Keytha)
Heydhavaa iru reydhuaa (hiyala)
Heylama mi kama, heylamaa mikamaa
Heyohaalugaa Kalaa thihen hinithun vefaa hurey
Hidhdhee zuvaana (Kasthoori)
Hithi aniyaa ey fahe thidhinee
Hithi veynehgai kathi hiyaalehgai (Kalhirava)
Hithugaa mi an'dhaa gineegaa (endheyyo)
Hithugaavaa handhaaney
Hithugai firumaa (Goyye)
Hithugaloabin kalaa ey foruvaamilee (Sandhuravirey)
Hithugavaa loabi kiyaa (Ali Rameez)
Hithuge rani vedheyshey ikurar (Bulbul)
Hithuge veriya kamuga veenama abadhuves firumaanamey (Maazee)
Hiyy Magey, thelhenee mirey (Kanbulo)
Hiyy edhi hoadhenee thiloaiyybey
Hiyy ekaniverivaa handhaanthah karunain hithugai hingaa (Kalaa)
Hiyy loabeegai fanaavaathee kuraa dhuaaey mee (Jazbaath)
Hiyy miothee dhey hithun (Goyye)
Hiyy nurovva (Mendhan)
Hiyy rovvaaladhin farikameh (A Collection)
Hiyy ufaa kuraanamey, lasvefaa nudhaanamey (Roalhi)
Hiyymagey thelhenee mirey (A Collection)
Hoa Hoa govamun loabi miothee vevifaey (Hiyy edhenee)
Hoadhan, nala ebahaar, fari gulzar, ekuga hingaa (Ran faunu)
Hoadhanee Hoadhanee yaaraa kaakuthoa buney (Mendhan)
Hoadhey raani mageythee hiyy engeyhey (Vakivumuge kurin)
Hoadheyey mihithugai vathee (Fari raanee)
Hoadhima kularan vidhaa thoathaa (Rivethi)
Hunnanthavee Umura'n Mihen (Freez Band)
Hurihaa Kathun (Ali Rameez, Ilham, Mukhthar, thiththi) (Raastha)
Huvafen dhekeynee hissaa kuraanee (Guraha)
Ihsaasuvanee hithuge araamaai loaiyybey (Ishq)
Insaafakee koba (Moahiru)
Inthizaarekey neyngey vevenee (Keytha)
Ishaaraikoh balaalaanee balaaleemaanoonhey (Roalhi)
Ishgugaa veynee udhaahun (Hama himain)
Ishq Beenun Numevaa (Tharaanaa)
Isve veeloabi engeyneyhe hureethee gislaa (Sanaa)
Inzaaruthaaey thidhanee

LoCK
23-10-2012, 01:25 PM
Collection J - L

Track List:
Jaaney dhoove jaan heeleemaa quruban (fashuvi)
Jahaathaara dhekilabalaa (Khanjaru)
Jamboala (Gulfam)
Jehilunve Meythelheygoiyy vey (Samaasaa)
Kaakuhey loabivey maa kureegaa bunee (Moahiru)
Kaakutho nudhaanhuree
Kalaafenuneema samaasaa (Roalhi)
Kalaayah mihiyy loabiveethee dhineemey (Naaummedhu)
Kalhirava (Theme)
Kalhirava poem (Kalhirava)
Kalhiravaehgaavaa jaadhoohey (Kalhirava)
Kamanaa raanee muniyaa hingaashe javvahdhaan (Sanaa)
Kan'bulo ah loabi dhinee hibainthaa (Kanbulo)
Kanbulo mashaa ruhengnaa abadhu ekee ulhengnaa (Kashfu)
Karunun midhelo themi (kurikeela)
Karuthaa fenun hoadhi ranloabi thoatha (Kasthoori)
Kehidheefaa dhaairu, adhives zuvaanaa (Karuna)
Kennuvaaney kennuvaaney miveynaai hoonugai (neyvaa)
Khudhaamidhu kereemaa evaru neyngeyne baaey (Raahi)
Kiyaa Dhevuneema Haal - Ali Rameez & Fathumath Rauf (Saahibaa)
Kiyaala dheebalaa beynunkalaa (Baaodi)
Kiyaaladhee kiyaaladhee (Asseyri)
Kiyavaa Nimumun (Ali Rameez)
Kobaakureege huvaatha
Kollee magey hiyy halaaku loabinne dheefaa araam (hissa)
Kolli farudhaa nagaashey thimoonun (Reethi abadhuves reethi)
Kuraashey hiyy heyo dhuniyein alhaadhanee (Ithaa)
Kureegaa loabivey (Vaarey)
Ladhun dhurahdhaathee kalaa (Ali Rameez)
Loa ninjaa magey merifaa (Kushakaanulaa)
Loabeega mieeye alaavee shuooru (tharaanaa)
Loabeege Kuranee Dhuaay (Huvafen)
Loabeege dhirumeh netheemaa (Goyye)
Loabi Loabi hashigandekey thi'ee
Loabi loabi thiya heelun aashoahey kuree
Loabi mihiyy dhen nurovaa kalaa (Karuna)
Loabi vehjey (Jazbth)
Loabin Balaaleemaa
Loabivamey buneleemaa e'ee kaakukan...(neyvaa)
Loaiyybeh mavejjey hiyy edhey fari (Eynaa)
Lobin kalaadhekey hiyyvey (Reyfanaa)
Lolakah (Goyye)
Lolu ohorey ekoaru libumun ufalaa veynaa hoonu (Karuna)

LoCK
23-10-2012, 04:19 PM
Collection M - N

Track List:
Maa gayaanuve dhen (Fari raanee)
Maa ladhun ais fenileema (Eynaa)
Maagayaa nuvedhen thidhanee nuvaathiye dhan (Hiyy heyokuraathi)
Maakurin vaudhu veehey (Boduraalhu)
Maathah farivanee ey - Ali Rameez -Ilham (Raastha)
Maazeege eki handhaanthah (Maazee)
Maazeevee foni dhaurun (Karuna)
Magey haalu (Karuna)
Magey reydhuvaa khiyaalugai veythuvaaney (Loabi)
Maiyy hoorekey thee nala rivethihaa soora lbifaivaa (Ithaa)
Malaa
Malakaa feni pareenves (Goyye)
Maluge Haaru (Rama)
Manziley dhuniyeyn libeythoa loiyybakah edhunee alhaa
Mariyaadhu aavaa (Maana)
Maruvedhaaney maadhamaa gaimey (Aah...aharenves loabivin)
Maruviyya sharafugaa maruvaanan
Masthuvevuney kalaa balaa leemaa (Rukkuri)
Mee e' loabeega dheyn milibey hadhiyaa akee (Karuna)
Mee furaanain vevey vaudhekey (dhanmaanu)
Mee hithuge edhumey (Keytha)
Meehekey nikamethi loabeege naseebeh numevaa (Raalhu)
Meenunidheyrey (vidhuvaru)
Mendhanveema dhuniye himeyn vaaney (Namaves)
Merey loadhekey hoonaa (Freeze band)
Mi dhe hiyy vaathee loabin gulhifaa (Kalhirava)
Mi ee adhu naseebey bunaa adu iveyhey (Ranthari)
Mi hitha Loabi dheynan (Amaanaiy)
Mi loabin khiyali mihithuge mikhabar (Raaya)
Midhima balaanuhey (Roalhi)
Miee loabi baaey (Anaa)
Mihaalugaa mihithaamain magey dheloa furunee (Karuna)
Mihaaru hiyaalu theehey reema (huvan'dhu)
Mihithuge loaiyybey thee (Loabinuvevununama)
Minivan migaumu kuriah
Mirey ishqugaa kuruvaa (Sandhuravirey)
Mithuraaey vaaloabin jaanu dheveyneyhey (Sanaa)
Mithurage loabi ran han'dhaan
Moonu noforuvaashe magey reethivi raanee (Hiyy edhenee)
Moonu thee handhunamadhen isthashi gandakee vilaa (laila bon)
Naadhey mirey ninjeh ingey loaiyybaa ufaa eba libeyey (Loabinuvevununama)
Naannaashey huvafenthakuga mainaa (Dhurumi)
Naara han'dhaa ey eynaa netheeyey
Nafurathuvee dhuniyeygaa loabivaa (Fari raanee)
Nan kalaage hama eba liyevey loabiveema fevey (Mithura)
Nanreethi Gothugaa (Vakivumuge kurin)
Naseebu aavelee (Dhurumi)
Nayaafinifen e'maadhekelan
Nethey Ufaa Dhuniyeyn (Ali Rameez)
Neydheyne hithaamaigaa (Boduraalhu)
Neyngey, gothevvey, bnanhey aashey (Samaasaa)
Neyngi Vevey ihusaaseh mi'ee (Samaasaa)
Neyngi hithey gendheveema loabin mithuraa
Nidhaalumun heeviyey (Naash)
Nifaasha I love you (E'thoofaaneerey)
Nikamethi hithegge fasaanaa (Hithakah)
Nindheveethee e meymathee
Ninjeh lolajnaeehe mirey (Ali Rameez)
Nudhaashey ekaniverikoh'faa (Rivethi)
Nudhaashey magey loabivaadhen
Nufeni koba (huvan'dhu)
Nuhanu reethi sooraekey (bolirava)
Nuhoadha loabivaa ey (Gulfam)
Nulibeyne hey alun ehee nuruhifa thihen nudhaashey (Mathaara)
Nunidheyne dhanvaru mihaa hiyy edheiru (foni karuna)

LoCK
23-10-2012, 11:20 PM
Collection O - S

Track List:
O'oh hiyy mijaanaa (Ali Rameez)
Oagaaveethee hey (Ali Rameez)
Obavi rasrana thibaa libeythoa
Otheemaa (Amaanaaiy)
Raajjeyge ufalaa araamakee
Ran loabi mithuraa gaathugaa hureveyneba mulhi umurugaa
Ran muthehen vidhiyakas dhen nubalaanamey (Kashfu)
Ran ran muthaa muthaa, roashan vidhaa vidhaa (Raaya)
Rankolhaa han'dhu keytha hifumun udumathee (Keytha)
Reechah kiyanee hama reechey (Foari)
Reethee heeleemaa (Ali Rameez, Rameeza)
Reetheege raanee (Adhaarasam)
Reethi moonaa loa engeyhey fenumun lolakah vaanevar (Naaummeedh)
Reethi mooney thee (Goyye)
Reethi thasveeru ekee beeve nudhaaney mihithun (Baaodi)
Rey nidheegaaves dhusheemaa (Roalhi)
Rey rey thi handhaanun (bolirava)
Reygaa nidhunu hindhu (Moahiru)
Reythakey funasaru (Rukkuri)
Rihi rey thakun aavee (Goyye)
Roavi ishqunne hiyy neyngi andhaalee (Ali Rameez)
Roefaa Kalaa kurihaa huvaa (Roalhi)
Saabaho assaribaho, laabayey masverikamah (Randhi)
Saadhaa mizaaju haadha ingey fikuraavamey (Kalhirava)
Saadhaa mooney
Saadha thi moona
Saaf veytho mijavva fazaa visnamaa
Saafu Dhehitheh gulheyney goiyyveeyaa (Shikaara)
Saafumi hiyy badhunaamuve dhaathee (Guraha)
Samaasaa kohleebaayey, himaavesckohlbayey
Samaasaa kuraathee (Hama himain)
Sandhuravi rey (Sandhuravirey)
Shaahee Gomafulhu (Nazaru)
Shaahee handhekey
Sirrun mihithaa kulheneehey (Loabinuvevununama)
Soania (Vaudh)
Soora gudhurathuge (Thun'di)

LoCK
18-02-2013, 02:55 PM
Collection T - Z

Track List:
Thaazavi Folhey (Tharaanaa)
Thadhu hoonu libey veyneke faalhugaa (Rasreethi)
Thaqdheeru gaa vaan nethee roe roe hurun thaa othee (Maazee)
Thee'e Magey Emme Edhey (Mathaaran)
Thidhey Hiyyves (Vadhaau)
Thiya loabivaage loaiybbaa (Anaa)
Thiya moona loa engeyhey lolakah fenumun vaanevar (Kalaayaanulaa)
Thiya reethi lola moonaa beleneeye gayaaveema (Ishq)
Thiyaee magey mithuraaey
Thi Khiyaaluga
Thoonu han'dhu faalhuveehen hevey vilaathereyn (neyvaa)
Thun'di (Thun'di)
Thuraakamakah viyas dhen muraadheh hithuga vaathee (Giritee)
Ufaa hithunne dhanee veynee handhaaney vaathee (Giritee)
Ufaavee raasthaa vee
Ufalugaavun adhaa mee dhuaaey kuraa
Ummeedh
Umurah thiya namugaa (Karuna)
Vaa netho dhauru
Vaafatherika'n Uvaaleemaa
Vaarey vehen fesheeyey moosun badhalu vaneeyey (Namaves)
Vaareyga veemey themi vaareyga veemey (asseyri)
Vaatheema kaireegaa (Ali Rameez, Fazyla Amir, Laila)
Varikuraavaru (Ali Rameez)
Vas vaas mihiyy kuruvee raiyy maley
Vaudheh mirey vaanan
Vaya gendhaashy heyodhuaa
Veenala farikan (Shikaara)
Veevaru Bunan (Thaureefu)
Vejjey mahaairaan (Zalzalaa)
Veynee suvaalu mihithugaa (Hama roalhi)
Veynenhe ufaa hoadhun e'ee jaanu nimengnaa (Mayoos)
Veynu eyrudhin (Oivaru)
Veynugaa Hunnan mihaaru (Ali Rameez)
Veynugaa kuramey dhuvaa (Moosun)
Veynun loafurey (Ali Rameez)
Vidhaalaa vidhuvarey thee
Vindhaa Leygaa (Hithakah)
Vindhu loabin jehi hithehgai (Eynaa)
Who could have thought (Keytha)
Yaaraa Thiyey chaalukan inthihaa (Nazaru)
Yaaruge nalakan
Yaaruney keevegen hiyy mithelhenee magey (Mariyaadhu)
Yaaruthee ey mihithuge shifaa loabi adhu dhenvaanuhey (Rivet)
Yageeney vaudhey meekuraa Loabidhineeyaa (Kathiriya)
Zaharey thidhenee hoadhaa (Ali Rameez)

mvsoodh
19-02-2013, 12:08 AM
Excellent work LoCK

simo
19-02-2013, 10:45 AM
jump01 great work!!

LoCK
25-03-2013, 10:49 PM
Dheythee Hiley Zindugaa (Freez band)

jeneiro
27-03-2013, 12:40 AM
nice work thanks keep it up....!

abdulla
03-04-2013, 02:02 AM
Good work keep it

riatte
28-07-2013, 07:00 PM
THNNKKSS MAAN!!!!hug04

rishfaan
11-09-2013, 04:32 PM
"Reethyge Raany Ujarlar Hithuge Adu Loabin Aharlar" Where Can I Find This Song !

5H41R
03-10-2013, 12:33 PM
Grt work <3 woo01

Javnar
07-03-2014, 11:58 PM
Do you have the song "Yaaru mivanee loaiybbey hageegee" in the album Samaasaa?

DaVE
14-03-2014, 10:55 PM
Do you have the song "Yaaru mivanee loaiybbey hageegee" in the album Samaasaa?
I Have Added it first post of this Thread as Last Song Amaazakee (Vaudhu) (Yaaru Mivanee Loaibey Hageegee):

You can see links before reply

fureyz
17-03-2014, 07:48 PM
why these links have slow download speed

LoCK
17-03-2014, 11:47 PM
why these links have slow download speed

cox ur internet speed is slow

sappey
18-03-2014, 08:16 PM
ok i read threat

DaVE
18-03-2014, 10:00 PM
why these links have slow download speed
As Lock said it is because your internet is too slow, for me it took less than 20 seconds to download that song from here.
You can see links before reply

lyban
05-07-2014, 08:14 AM
Back to dhi release,

scythr
07-07-2014, 07:17 PM
Hey any chance of getting 'dheefaanuhey' by ali rameez? Thanks a lot in advance :D

minx44
30-10-2014, 04:53 PM
Thank you for the great contribution :)

Suma
25-03-2015, 08:41 PM
Thank you!!! :D

kudu123
26-04-2015, 07:14 PM
can u upload all songs as one file like zip

Jizvarn
03-07-2015, 04:25 PM
Dhivehi old


Sent from my iPad using Tapatalk

ixxey
16-07-2015, 04:44 PM
good collection ... keep up the good work guys

Rohan
22-07-2015, 02:03 AM
Missing Hunnanthavee Umura'n Mihen (Freez Band) download link

DhiKnighT
22-07-2015, 03:33 AM
Missing Hunnanthavee Umura'n Mihen (Freez Band) download link
LoCK we are missing a song :). Any help on this?

Soul
06-09-2015, 12:56 AM
balaaba QQ men fake hadhaafa ehury :laugh: list ga ebain but attache kohfa neh "Hunnanthavee Umura'n Mihen (Freez Band)"
and these two songs missing from this collection:
1. dhiyaimaa loabi mihithah dheefaa - (with fazeela)
2. bunee vaaloabi neygeyhey - (hama with fazeela)

LoCK

DaVE
08-09-2015, 07:27 PM
Missing Hunnanthavee Umura'n Mihen (Freez Band) download link


LoCK we are missing a song :). Any help on this?


balaaba QQ men fake hadhaafa ehury :laugh: list ga ebain but attache kohfa neh "Hunnanthavee Umura'n Mihen (Freez Band)"
and these two songs missing from this collection:
1. dhiyaimaa loabi mihithah dheefaa - (with fazeela)
2. bunee vaaloabi neygeyhey - (hama with fazeela)

LoCK

ALL ADDED, Next time Use Report Button/Request on Correct Section.

For any Enquiry about this, do not hesitate to PM me.

Thanks
DaVE

serious2
03-02-2016, 12:53 PM
maayoosvefaa vamymithaa looybatakaa -ali rameez-
milava mihodhanee libidhaanetha....

Thahu
30-03-2016, 11:44 PM
cannot download via mobile. .?